Adatvédelem és cookie-k

ADATVÉDELMI, ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

Webrendeléssel kapcsolatos és Hírlevélküldéssel, direkt marketing célú adatkezeléssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

valamint

Felhasználói nyilatkozat az adatkezelési szabályokra vonatkozólag

és Cookie-k használatára vonatkozó tájékoztató és felhasználói nyilatkozat

Az alábbi adatkezelési szabályzatban (továbbiakban: Adatkezelési Szabályzat) az adatkezelő Babycare International Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit a személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó szabályokról, valamint a látogatók jogairól és a jogérvényesítés lehetőségeiről. 

Jogszabályi háttér: Az 1992. évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról , az 1998. évi VI. tv. az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során; a 2001.évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról; a 2003. évi C. tv. az elektronikus hírközlésről; a 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Info tv.).

Fogalom meghatározások:

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;  nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi; 

Érintettek köre:

A weboldalt látogató és a weboldalon regisztrált valamennyi érintett (továbbiakban: Felhasználó).

Az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulása alapján történik. 

A babyplanet.hu, a chicco.hu és a maxi-cosi-shop.hu webáruházak (továbbiakban: Webáruházak) használata egy közös regisztrációval:

Fontos: Az érintett regisztrált Felhasználót az adatkezelő Babycare Int. Kft ezúton tájékoztatja, hogy a Felhasználó egy regisztrációval három webáruházba tud belépni: babyplanet.hu és chicco.hu és maxi-cosi-shop.hu webáruházakba. A személyes adatok csak egyszer kerülnek megadásra az érintett felhasználó által a három honlap közös regisztrációs felületén.

Internetes rendeléssel kapcsolatos tudnivaló a három webshop kapcsán:

Egyazon email címmel és jelszóval kezelheti webrendeléseit a regisztrált felhasználó három webáruházban! Egyidejűleg csak az egyik webáruházban lehet rendelést leadni, amely weboldal adatlapjára a regisztrált felhasználó előzőleg belépett. Amennyiben a felhasználó belép valamely másik weboldalra a babyplanet.hu és chicco.hu és maxi-cosi-shop.hu webshopok közül, akkor a másik webáruházban is leadhat rendelést.

Adatkezelés céljai:

  • Internetes rendelések kezelése
  • Hírlevél küldéséhez direkt marketing célú adatkezelés
  • A Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése
  • Illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása
  • A Felhasználói jogosultságok azonosítása
  • A Felhasználóval való kapcsolattartás
  • A szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés.

Adatkezelés kapcsán érintett webshopok, melyeket a Babycare International Kft. üzemeltet és működtet: babyplanet.hu, chicco.hu, maxi-cosi-shop.hu

NAIH regisztráció - Babycare Int.kft.:

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-61877/2013

Adatkezelő:

neve: Babycare International Kft.

adószám: 10368798-2-43

cégjegyzékszám: 01-09-711697

postacím és székhely: H-1113 Budapest, Badacsonyi u. 24.

Email: babycare@babycare.hu

Tel: 06-1/209-2632

Fax: 06-1/209-2634

Cégbíróság: Fővárosi Cégbíróság

ADATKEZELÉST VÉGZI: A webáruházban megadott személyes adatok kezelését a webáruház üzemeltetője, a Babycare International Kft. végzi. Az üzemeltető a látogatók személyes adatait és egyéb megadott adatait bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja ki.

Milyen esetekben lehet szükség arra, hogy a Felhasználó személyes adatokat adjon meg?

Személyes adatok megadására leginkább a webrendelések teljesítéséhez van/lehet szükség. Ön a webrendelés elküldésével egyidejűleg kell megadja a számlázáshoz és szállításhoz szükséges adatokat, amely adatok tartalmazhatnak személyes adatokat is. név, szállítási cím, számlázási cím (ha eltér a szállítási címtől), telefonszám, email cím. 

A Babycare International Kft. bizonyos célok megvalósítása érdekében külső adatfeldolgozókkal is együttműködik, ami meghatározott adatok feldolgozásával jár együtt.

Adatfeldolgozók és a vonatkozó adatkezelési célok:

HÍRLEVÉL KÜLDÉSE: adatfeldolgozó a MediaCenter Kft. - www.mediacenter.hu

A Babycare International Kft. a hírlevelek küldéséhez a MediaCenter Kft. hírlevélküldő szoftverét használja. Amennyiben a felhasználó kért hírlevelet, hozzájárult hírlevél küldéséhez, akkor kizárólag a felhasználó által megadott email cím kerül rögzítésre, beírásra a Babycare Int. kft által a MediaCenter által üzemeltetett hírlevélküldő szoftveren, a hírlevélre való feliratkozás és jóváhagyás után, egészen a hírlevélről történő leiratkozásig. A hírlevélről történő leiratkozás a hírlevél alján található Leiratkozásra vonatkozó linkre kattintással történik, ez az email cím végleges törlését jelenti az említett adatfeldolgozó rendszerből.

CSOMAGKÜLDÉS HÁZHOZ/CÍMRE: adatfeldolgozó a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 

A GLS csomagküldő-szolgálat mint adatfeldolgozó részére a GLS belső, nem publikus internetes felületén kell megadni a megrendelt áru kapcsán a házhoz szállításhoz szükséges szállítási adatokat, ahol a Babycare Int. Kft a csomagszállítás részleteit megadja. név, szállítási cím, és az értesítéshez a telefonszám, email cím.

CSOMAGÁTVÉTEL PickPackPonton: adatfeldolgozó a SPRINTER Futárszolgálat Kft. www.pickpackpont.hu

A megrendelt áru átvételi pontra történő szállításához és az átvételi ponton átvevő személy /cég beazonosításához szükséges adatok kerülnek rögzítésre a Sprinter Futárszolgálat rendszerében, hogy az átvevő a csomagot átvehesse. név, cím, telefonszám és email cím az értesítéshez.

Az adatkezelés jogalapja és módja:

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott célok érdekében és a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott időtartamig kezeli, valamint biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően történjen. Az Adatkezelő működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség (így különösen a számviteli kötelezettség, partnerek felé fennálló szerződéses kötelezettség) teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Hozzájárulás adatkezeléshez:

A babyplanet.hu és chicco.hu és maxi-cosi-shop.hu webáruházak látogatója tudomásul veszi, hogy a Webáruházakban a rendelés leadásának feltétele az előzetes regisztráció. A honlapon való böngészéshez és termékek virtuális kosárba rakásához nincs szükség előzetes regisztrációra, de a rendelés leadásához/elküldéséhez már igen.

A regisztrált felhasználó az adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az adatait kezelje. A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásának megadása, valamint az ezt követő adatszolgáltatás minden esetben az Info tv. 5. § (1) és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján a Felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul.

A 16. életévét be nem töltött kiskorú természetes személy Felhasználók és egyéb cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló Felhasználók hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatainak érvényességéhez törvényes képviselőjük beleegyezése vagy jóváhagyása is szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

A cselekvőképtelen személy valamint kiskorú gyermek 16 éves korig mint Felhasználó önállóan nem regisztrálhat a Webáruházakban, nyilatkozatokat nem tehet: nevében törvényes képviselője regisztrálhat és tehet jognyilatkozatokat és a Felhasználói tevékenységért ő vállalja a felelősséget.

A Webrendelés leadásához regisztráció szükséges.

A regisztrációhoz szükséges adatok: név, email cím, jelszó, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám. (A *-val jelölt adatok kitöltése kötelező.)

A regisztrációs adatok megadása elsősorban a rendelések lebonyolításához szükségesek. (Amennyiben a Felhasználó a regisztrációkor kért hírlevelet is, akkor az email címe, kizárólag az email címe rögzítésre kerül a hírlevélküldő szoftverben is.) A regisztrált adatok a webshop admin felületén tárolódnak. A megrendelés teljesítése szükségessé teszi számla kiállítását, ezért a számlázáshoz szükséges adatok a Babycare Int. Kft. számlázó rendszerében is rögzítésre kerülnek. A számlázó és ügyviteli rendszert a Progen Kft. biztosítja a Babycare Int. Kft részére.

Amennyiben a Felhasználó első webrendelés leadásakor kipipálta a hírlevél kérésére vonatkozó üres rubrikát, ezzel azt jelezte, hogy kér hírlevelet és ezzel hozzájárult ahhoz, hogy részére a Babycare Int.Kft. hírlevelet küldjön. 

A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni, erről alább olvashat.

A webshopban történő regisztrációval a Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja az Adatvédelmi irányelveinket és az Általános Szerződési Feltételeket.

Hírlevél kérése:

Webshop használat nélkül, vagyis a webshop-ban való regisztráció nélkül is kérhet hírlevelet a Babycare international kft-től, ez esetben kizárólag három adatot kell emailben írásban megadnia: név, email cím, település neve.

A település nevét (példák: Kecskemét, vagy Budapest, vagy Budapest 13.ker.) azért kérjük megadni, hogy utólag könnyebb legyen az Ön beazonosítása, főleg, ha olyan email címet ad meg, amely pl. egy céges emailcím, vagy más email címre átirányított email cím vagy a párja email címe, stb. A Babycare Int. Kft. nem vállal felelősséget arra, hogy ha a Felhasználó nem a saját privát email címét adja meg, azonban felelősséget vállal arra, hogy az adatokat biztonságosan tárolja és a Felhasználó számára az utólagos adatellenőrzést, adatmódosítást, beazonosítást. 

A weboldalon a regisztráció során hírlevél is kérhető, ehhez pipálja be a hírlevél kérésre vonatkozó üres rubrikát - ezzel hozzájárulását adja a megadott emailcímre történő hírlevél (üzleti ajánlat, direk marketing célő anyag, PR cikk, termékkel kapcsolatos információ) küldéséhez.

Amennyiben nem az első regisztráció során kéri a hírlevelet, hanem a későbbiekben szeretné ezt megtenni, akkor kérjük, írásban kérje ileltve járuljon hozzá a babycare@babycare.hu email címre írva és adja meg a nevet és email címet, amire a hírlevelet küldeni kéri. Az Ön levelére választ írunk, azzal a tartalommal, hogy az Ön kérésére a megadott email címet (kizárólag az email címet) berögzítette a Babycare Int.Kft. a MediaCenter kft. hírlevélküldö szoftverén és kérjük majd az újabb visszaigazolását Öntől, hogy ezt megértette és hozzájárult.

A hírlevél küldéséhez az Ön által megadott email címet a MediaCenter Kft., mint adatfeldolgozó, hírlevélszoftverén is tároljuk. A MediaCenter Kft., mint adatfeldolgozó, hírlevélszoftverén kizárólag email címe kerül rögzítésre.

Amennyiben az érintett felhasználó már a regisztráció pillanatában úgy dönt, hogy nem szeretne hírlevelet kapni, akkor egyszerűen nem kell pipa jelet tenni a hírlevélre vonatkozó üres rubrikába.

A hírlevélről bármikor leiratkozhat, ha a hírlevél alján lévő linkre kattinva ezt kéri, vagy ha írásban kéri, ehhez írjon a babycare@babycare.hu email címre vagy a POSTAcímünkre: Babycare Int. kft. 1113 Budapest, Badacsonyi u. 24. 

A Hírlevélküldő szoftvert biztosítja a Babycare Int. Kft. részére: a MédiaCenter Hungary Kft. (www.mediacenter.hu), mint adatfeldolgozó.

WEBSHOP HASZNÁLAT - Bejelentkezés és jelszó:

Az érintett felhasználó a regisztráció során jelszót ad meg, melyet a felhasználó köteles körültekintően kezelni. Az érintett felelőssége, hogy ügyeljen arra, hogy a bejelentkezéskor megadott email címhez és jelszóhoz más, illetéktelen személy ne juthasson hozzá (pl. az ő nevében más személy vásárlást ne kezdeményezhessen), mert az ebből eredő károkért a Webáruházak üzemeltetője, a Babycare International Kft. nem vállal felelősséget.

Ha a Felhasználó a jelszót elfelejti, kérhet írásban jelszó emlékeztetőt. 

Cookie (süti) használat és Google Analitika:

A weboldalak illetve azok egyes alkalmazásainak használata során cookie-k (kis szöveges naplófájlok) készülnek, melyek a felhasználók azonosítása és további látogatásának megkönnyítése érdekében a felhasználók merevlemezén tárolódnak. A weboldalak látogatója, felhasználója saját maga dönt arról, hogy engedélyezi-e vagy nem engedélyezi a cookie-k fogadását az általa használt számítógépén, illetve hogy kapjon-e értesítést arról, ha a megtekintett weboldal cookie-t küld számára. Mindezek beállítása a felhasználó számítógépének böngészőjében lehetséges. Tehát ha a felhasználó szeretné letiltani vagy időnként törölni a cookie-kat, akkor a böngészőben megteheti.

Firefox böngészőben a cookie-k letiltása vagy törlése

Chrome böngészőben a cookie-k letiltása vagy törlése

Explorer böngészőben a cookie-k letiltása vagy törlése

A Babycare International Kft. a weboldal webanalitikai elemzéséhez a Google Inc. cég által nyújtott Google Analitika szolgáltatását használja, ez a szolgáltatás is cookie-kat (sütiket) használ a weboldal elemzéséhez. További információ: http://www.google.hu/intl/hu/policies/

Biztonságos és bizalmas adatkezelés:

Az Adatkezelő Babycare International Kft. a regisztráció során tudomására jutó személyes adatokat, melyek alkalmasak a felhasználó egyedi elérésére, bizalmasan kezeli, az adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe (emailben hírlevél küldés és/vagy internetes rendelések teljesítése). A felhasználó fizikai elérésére alkalmas adatokat (pl. lakcím) kizárólag akkor gyűjti, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi (internetes rendelés, házhozszállítás esetén).

Az Info tv. 7. §-a szerinti kötelezettségének megfelelően az adatkezelő törekszik továbbá arra, hogy az általa használt informatikai, számítástechnikai rendszer biztonságos legyen, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adattovábbítás:

Az Adatkezelő Babycare International Kft. a személyes adatokat a Felhasználó írásbeli engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

Mindazonáltal a regisztrált Felhasználó tudomásul veszi, hogy az internetes rendelés esetén elkerülhetetlen a megrendeléskor megadott számlázási és/vagy szállítási cím és név megadása a szállító cég számára (pl. postaszolgáltatást végző cég), mely azonban nem jelenti automatikusan más cég hírlevél-adatbázisába kerülését.

A regisztrált Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben kér hírlevelet, ez esetben az email címe (kizárólag az email címe) az Adatkezelő által manuálisan rögzítésre kerül az Adatkezelő által használt hírlevélküldő rendszerben, mely szolgáltatást az Adatkezelő a mediacenter.hu szolgáltatótól bérel. A hírlevélküldő rendszerben a Babycare International Kft. mint Adatkezelő által rögzített email címek csak tárolásra kerülnek, azokat a mediacenter.hu saját adatbázisának építésére nem használja fel és nem használhatja fel.

A hírlevélről történő leiratkozás: az információt lásd lentebb.

Adatkezelés időtartama:

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Az érintett bármikor kérheti adatai törlését (további információ: lásd lentebb).

Az Adatkezelő törvényi kötelezettségének eleget téve a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig megőrzi.

Az Adatkezelő a számlázásból eredő adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, adótörvények alapján, különösen az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltaknak megfelelő ideig kezeli.

Módosítás:

AZ Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználóknak a babyplanet.hu és chicco.hu. weboldalakon közzétett tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa. A módosított Adatkezelési Szabályzatot az Adatkezelő a weboldalakon legkésőbb a módosított Adatkezelési Szabályzat hatálybalépése előtti harmadik (3.) napon közzéteszi.

Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett Felhasználó kérelmére az adatkezelő 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, jogalapjáról.

A tájékoztatás kiterjed a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Az adatkezelésről való tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a Babycare International Kft. jelen Adatkezelési Szabályzatában található e-mail címre kérjük eljuttatni.

Kezelt adatok módosítása, helyesbítése, törlése:

Felhasználó jogosult arra, hogy a weboldalra bejelentkezve az ott kezelt személyes adatait módosítsa, helyesbítse. Felhasználó jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelőt, hogy helyette az adatait módosítsa a honlap regisztrációs felületén.

Felhasználó jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelőt, hogy egyes adatait illetve komplett Adatlapját törölje a honlap regisztrációs felületén; komplett Adatlap törlése esetén az Adatkezelő törli a Felhasználó email címét a hírlevél adatbázisból is (amennyiben előzőleg Felhasználó kért hírlevelet), tekintettel arra, hogy az érintett felhasználóra vonatkozó adatlap törlése minden személyes adat törlését jelenti.  

A regisztrált érintett felhasználó kérésére személyes adatait az Adatkezelő módosítja vagy törli a weboldal adminisztrációs felületéről (az Adatlapról), ha azt az érintett regisztrált felhasználó írásban kéri a babycare@babycare.hu címen legalább a név és email cím megadása mellett.

Hírlevél leiratkozás:

A hírlevélről leiratkozni a hírlevél alján található leiratkozó linkre kattintással lehet, vagy az email cím és név megadása mellett írásban kérhető a babycare@babycare.hu email címen is.

A hírlevél rendszerből történő leiratkozás és törlés nem jelenti az automatikus törlést a Babycare Int. Kft. weboldalhoz kapcsolódó felhasználói regisztrációs felület (adatlap) adatnyilvántartásából való törlést, ezt külön kérni kell a babycare@babycare.hu email címen.

Számlázással kapcsolatos adatkezelés:

Ha a honlapon regisztrált érintett lead rendelést a webáruházban, akkor a gazdasági ügylet (adás-vétel) lebonyolításához számla is kiállításra kerül. Az érintett Felhasználó számlázáshoz szükséges adatai ezáltal a Babycare International kft. számlázó rendszerébe is bekerülnek, mely adatokat a számviteli előírásoknak megfelelően kell megőrizni, tárolni, illetve a számviteli előírásoknak megfelelően lehet törölni.

Fontos: a számla kiállításával kapcsolatos adatok megváltoztatásának kérése nem jelenti a honlapon rögzített adatok automatikus módosítását. A számlázó programban az adatok rögzítése és módosítása független a honlapon tett módosításoktól. A számlázási adatok visszamenőleg nem módosíthatók. A számlázási adatokat a számviteli előírásoknak megfelelően őrizzük. Újabb internetes rendelés megadásakor van lehetőség más számlázási és/vagy szállítási cím, más számlázási név megadására.

Tiltakozás:

A Felhasználó, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen az Info tv. 21. § (1) bekezdése alapján, ha

- a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha a törvény engedi vagy rendelte el;

- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb tizenöt (15) nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja.

Jogorvoslat, panaszkezelés:

A Felhasználó jogorvoslattal élhet, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy helyesbítési, vagy törlési kérését nem teljesítik. A Felhasználó jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Amennyiben a Felhasználó úgy véli, hogy az adatkezelés során az Adatkezelő megsértette a jogait, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat: www.naih.hu/kapcsolat

A Babycare International Kft. készséggel áll a felhasználók rendelkezésére adataik kezelésével kapcsolatosan a babycare@babycare.hu email címen vagy postacímen.

A Felhasználó nyilatkozata:

A Felhasználó a Regisztrációval megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Szabályzatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében kezelje a hatályos jogszabályok és a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.

A Felhasználó kijelenti, hogy a regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez fűződő jogait nem sértik. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

Az Felhasználó kijelenti, hogy a Felhasználói fiókját tudomásával használó egyéb Felhasználók Felhasználói tevékenységéért a felelősséget vállalja, és teljes mértékben helytáll az Adatkezelő felé.

Az Adatkezelő a Felhasználó anonimizált személyes adatait felhasználhatja statisztikai célokra.